looking (with Mike Cameron)

looking (with Mike Cameron)

mixed media
techniques mixtes
40X30"
Available through the artist
info@bigoudi.ca